Home| Kasutustingimused

Kasutustingimused

PALUN LUGEGE NEED TINGIMUSED ENNE SEE SAIDI KASUTAMIST HOOLIKAS

Meie saiti kasutades nõustute nende tingimustega

Meie saiti kasutades kinnitate, et nõustute nende kasutustingimustega ja nõustute neid järgima.

Kui te nende tingimustega ei nõustu, ei tohi te meie saiti kasutada.

Soovitame edaspidiseks kasutamiseks printida nende tingimuste koopia.

Teile võivad kehtida ka muud tingimused

Need kasutustingimused viitavad järgmistele lisatingimustele, mis kehtivad ka meie saidi kasutamisel:

l Meie privaatsuspoliitika

l Meie vastuvõetava kasutuse poliitika, mis sätestab meie saidi lubatud ja keelatud kasutusviisid. Meie saiti kasutades peate järgima seda vastuvõetava kasutamise poliitikat.

l Meie küpsistepoliitika, mis sisaldab teavet meie saidi küpsiste kohta. Kui ostate kaupu meie saidilt, siis meie Tingimused Müügile kohaldatakse müügikohta.

Võime nendes tingimustes muudatusi teha

Muudame neid tingimusi aeg-ajalt. Iga kord, kui soovite meie saiti kasutada, kontrollige palun neid tingimusi, et veenduda, et mõistate sel ajal kehtivaid tingimusi.

Võime oma saidil muudatusi teha

Võime oma saiti aeg-ajalt värskendada ja muuta, et kajastada muudatusi meie toodetes, kasutajate vajadustes ja äriprioriteetides.

Võime oma saidi peatada või tühistada

Meie sait on saadaval tasuta.

Me ei garanteeri, et meie sait või mis tahes sellel olev sisu on alati saadaval või katkestusteta. Võime peatada või tühistada või piirata kogu oma saidi või selle osa kättesaadavust ärilistel ja tööga seotud põhjustel. Püüame teile igast peatamisest või tühistamisest mõistliku aja jooksul ette teatada.

Samuti vastutate selle eest, et kõik isikud, kes teie Interneti-ühenduse kaudu meie saidile sisenevad, on nendest kasutustingimustest ja muudest kehtivatest tingimustest teadlikud ning neid järgivad.

Võime selle lepingu kellelegi teisele üle anda

Võime oma nendest tingimustest tulenevad õigused ja kohustused üle anda teisele organisatsioonile. Kui see juhtub, teavitame teid sellest alati kirjalikult ja tagame, et üleandmine ei mõjuta teie lepingust tulenevaid õigusi.

Meie sait on mõeldud kasutajatele kogu maailmas.

Me ei kinnita, et meie saidil või selle kaudu saadaolev sisu sobib kasutamiseks või on saadaval mujal kui Inglismaal.

Peate oma konto andmeid kaitsma

Kui valite või teile antakse meie turvaprotseduuride osana kasutaja identifitseerimiskood, parool või mõni muu teave, peate käsitlema seda teavet konfidentsiaalsena. Te ei tohi seda avaldada ühelegi kolmandale osapoolele.

Meil on õigus igal ajal keelata mis tahes kasutaja identifitseerimiskood või parool, olenemata sellest, kas olete valinud või meie poolt määratud, kui meie mõistliku hinnangu kohaselt ei ole te järginud mõnda käesolevate kasutustingimuste sätet.

Kui teate või kahtlustate, et keegi teine peale teie teab teie kasutajatunnust või parooli, peate meid sellest viivitamatult teavitama e-posti või telefoni teel meie klienditeenindusliinil.

Kuidas saate meie saidil olevat materjali kasutada

Oleme oma saidi ja sellel avaldatud materjalide kõigi intellektuaalomandi õiguste omanik või litsentsisaaja. Need teosed on kaitstud autoriõiguse seaduste ja lepingutega kogu maailmas. Kõik sellised õigused on kaitstud.

Võite isiklikuks kasutamiseks välja printida ühe eksemplari ja alla laadida väljavõtteid meie saidi mis tahes lehekülje(de)st ning juhtida teiste oma organisatsiooni kuuluvate isikute tähelepanu meie saidile postitatud sisule.

Te ei tohi mingil viisil muuta mis tahes materjalide paber- või digitaalseid koopiaid, mille olete välja printinud või alla laadinud, ning te ei tohi kasutada illustratsioone, fotosid, video- või heliseeriaid ega graafikat saatetekstist eraldi.

Meie (ja kõigi tuvastatud kaastööliste) staatust meie saidi sisu autoritena tuleb alati tunnustada.

Te ei tohi kasutada ühtki osa meie saidi sisust ärilistel eesmärkidel ilma meilt või meie litsentsiandjatelt litsentsi saamata.

Kui prindite välja, kopeerite või laadite alla meie saidi mis tahes osa, rikkudes käesolevaid kasutustingimusi, lõpeb teie õigus meie saidile viivitamatult kasutada ja te peate meie valikul tagastama või hävitama kõik teie tehtud materjalide koopiad.

Ärge tuginege sellel saidil olevale teabele

Meie saidi sisu on mõeldud ainult üldiseks teabeks. See ei tähenda nõuannet, millele peaksite toetuma. Enne meie saidi sisu alusel mis tahes toimingu tegemist või sellest hoidumist peate hankima professionaalset või spetsialisti nõuannet.

Kuigi teeme mõistlikke jõupingutusi oma saidil oleva teabe värskendamiseks, ei anna me otseseid ega kaudseid kinnitusi, garantiisid ega garantiisid, et meie saidi sisu on täpne, täielik või ajakohane.

Me ei vastuta veebisaitide eest, millele lingime

Kui meie sait sisaldab linke teistele saitidele ja kolmandate osapoolte pakutavatele ressurssidele, on need lingid esitatud ainult teie teavitamiseks. Selliseid linke ei tohiks tõlgendada nende lingitud veebisaitide või nendelt saadava teabe heakskiiduna.

Meil pole nende saitide ega ressursside sisu üle kontrolli.

Kasutajate loodud sisu pole meie poolt heaks kiidetud

See veebisait võib sisaldada teavet ja materjale, mille saidi teised kasutajad on üles laadinud, sealhulgas teadetetahvlitele ja jututubadele. Seda teavet ja neid materjale ei ole me kontrollinud ega heaks kiitnud. Meie saidil teiste kasutajate seisukohad ei esinda meie seisukohti ega väärtusi.

Kuidas kaevata teiste kasutajate üleslaaditud sisu üle

Kui soovite teiste kasutajate üleslaaditud sisu kohta kaebust esitada, võtke meiega ühendust.

Meie vastutus teie kaotuse või kahju eest

Olenemata sellest, kas olete tarbija või ärikasutaja:

l Me ei välista ega piira mingil viisil oma vastutust teie ees, kui see oleks ebaseaduslik. See hõlmab vastutust surma või kehavigastuste eest, mis on põhjustatud meie hooletusest või meie töötajate, agentide või alltöövõtjate hooletusest ning pettuse või petturliku valeandmete esitamise eest.

l Vastutuse suhtes, mis tuleneb teile toodete tarnimisest, kehtivad erinevad vastutuse piirangud ja välistused, mis on sätestatud meie müügitingimustes.

Kui olete ärikasutaja:

l Välistame kõik kaudsed tingimused, garantiid, esitused või muud tingimused, mis võivad kehtida meie saidi või sellel oleva sisu kohta.

l Me ei vastuta teie ees mis tahes kaotuse või kahju eest, olenemata sellest, kas tegemist on lepinguga, deliktiga (sealhulgas hooletusega), seadusjärgse kohustuse rikkumisega või muul viisil, isegi kui see on ettenähtav, mis tuleneb või on seotud:

l meie saidi kasutamine või võimetus seda kasutada; või

l meie saidil kuvatava sisu kasutamine või sellele tuginemine.

l Eelkõige ei vastuta me järgmiste eest:

l saamata jäänud kasum, müük, äri või tulu;

l äritegevuse katkemine;

l eeldatava säästu kaotus;

l ärivõimaluse, firmaväärtuse või maine kaotamine; või

l mis tahes kaudne või kaudne kaotus või kahju.

Kui olete tarbijakasutaja:

l Pange tähele, et pakume oma saiti ainult koduseks ja erakasutuseks. Nõustute mitte kasutama meie saiti ärilistel või ärilistel eesmärkidel ning me ei vastuta teie ees mis tahes saamata jäänud kasumi, äritegevuse kaotuse, äritegevuse katkemise või ärivõimaluste kaotamise eest.

l Kui meie tarnitud defektne digitaalsisu kahjustab teile kuuluvat seadet või digitaalset sisu ja selle põhjuseks on meie suutmatus kasutada mõistlikku hoolt ja oskusi, siis parandame kahju või maksame teile hüvitist. Siiski ei vastuta me kahjude eest, mida oleksite saanud vältida, järgides meie nõuandeid tasuta värskenduse rakendamiseks, ega kahjude eest, mille põhjustas see, et te ei järginud õigesti paigaldusjuhiseid või ei võtnud kasutusele minimaalset süsteemi. meie soovitatud nõuded.

Kuidas me võime teie isikuandmeid kasutada

Kasutame teie isikuandmeid ainult punktis sätestatud viisil meie privaatsuspoliitika.

Sisu üleslaadimine meie saidile

Kui kasutate funktsiooni, mis võimaldab teil meie saidile sisu üles laadida või teiste meie saidi kasutajatega ühendust võtta, peate järgima meie vastuvõetava kasutamise poliitikas sätestatud sisustandardeid.

Garanteerite, et iga selline panus vastab nendele standarditele, ning vastutate meie ees ja hüvitate meile selle garantii rikkumise eest. See tähendab, et vastutate mis tahes kaotuse või kahjustuste eest, mis meile teie garantii rikkumise tõttu tekivad.

Mis tahes sisu, mille meie saidile üles laadite, loetakse mittekonfidentsiaalseks ja mittevaraliseks. Teile jäävad kõik oma sisu omandiõigused, kuid olete kohustatud andma meile [ja teistele meie saidi kasutajatele] piiratud litsentsi selle sisu kasutamiseks, salvestamiseks ja kopeerimiseks ning selle levitamiseks ja kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemiseks. Meile litsentsitud õigusi on kirjeldatud allpool jaotises Õigused, mille annate meile üles laaditud materjali kasutamiseks.

Samuti on meil õigus avaldada teie identiteet mis tahes kolmandale osapoolele, kes väidab, et teie poolt meie saidile postitatud või üles laaditud sisu rikub nende intellektuaalomandi õigusi või õigust privaatsusele.

Meil on õigus eemaldada kõik meie saidil tehtud postitused, kui meie arvates ei vasta teie postitus meie vastuvõetava kasutamise poliitikas sätestatud sisustandarditele.

Teie vastutate ainuisikuliselt oma sisu turvamise ja varundamise eest.

Me ei salvesta terroristlikku sisu.

Õigused, mille annate meile oma üleslaaditud materjali kasutamiseks

Kui laadite meie saidile sisu üles või postitate selle, annate meile õiguse seda sisu meie arvates sobival viisil kasutada.

Me ei vastuta viiruste eest ja te ei tohi neid tutvustada.

Me ei garanteeri, et meie sait on turvaline või vigadest või viirustest vaba.

Teie vastutate oma infotehnoloogia, arvutiprogrammide ja platvormi konfigureerimise eest meie saidile juurdepääsuks. Peaksite kasutama oma viirusetõrjetarkvara.

Te ei tohi meie saiti kuritarvitada, sisestades teadlikult viiruseid, troojalasi, usse, loogikapomme või muud pahatahtlikku või tehnoloogiliselt kahjulikku materjali. Te ei tohi püüda saada volitamata juurdepääsu meie saidile, serverile, kuhu meie sait on salvestatud, ega ühelegi meie saidiga ühendatud serverile, arvutile või andmebaasile. Te ei tohi rünnata meie saiti teenuse keelamise rünnaku või hajutatud teenuse keelamise rünnaku kaudu. Seda sätet rikkudes panete te toime 1990. aasta arvuti väärkasutuse seaduse alusel kriminaalkuriteo. Teatame igast sellisest rikkumisest asjaomastele õiguskaitseasutustele ja teeme nende asutustega koostööd, avaldades neile teie isiku. Sellise rikkumise korral lõpeb teie õigus meie saiti kasutada viivitamatult.

Meie saidile linkimise reeglid

Võite linkida meie kodulehele, kui teete seda õiglasel ja seaduslikul viisil ning ei kahjusta meie mainet ega kasuta seda ära.

Te ei tohi luua linki viisil, mis viitab meiepoolsele seosele, heakskiidule või toetusele, kui seda pole.

Te ei tohi luua linki meie saidile ühelgi veebisaidil, mis ei kuulu teile.

Meie saiti ei tohi raamida ühelgi teisel saidil, samuti ei tohi te luua linki meie saidi ühelegi osale muule peale kodulehe.

Jätame endale õiguse linkimisluba ilma ette teatamata tagasi võtta.

Veebisait, millele lingite, peab igati vastama meie vastuvõetava kasutamise poliitikas sätestatud sisustandarditele.

Kui soovite linkida meie saidi sisu või kasutada seda muul viisil kui ülaltoodud, võtke meiega ühendust e-posti või meie klienditeeninduse telefoni teel.

Millise riigi seadused kehtivad vaidluste puhul?

Kui olete tarbija, pange tähele, et neid kasutustingimusi, nende sisu ja moodustamist reguleerivad Inglismaa seadused. Teie ja me nõustume mõlemad, et Inglismaa ja Walesi kohtutel on ainupädevus, välja arvatud see, et kui olete Põhja-Iirimaa elanik, võite algatada menetluse ka Põhja-Iirimaal ja kui olete Šotimaa elanik, võite algatada menetluse ka Šotimaal..

Kui olete ettevõte, reguleerivad neid kasutustingimusi, nende sisu ja moodustamist (ning kõiki lepinguväliseid vaidlusi või nõudeid) Inglismaa seadus. Oleme mõlemad nõus Inglismaa ja Walesi kohtute ainupädevusega.

Meie kaubamärgid on registreeritud

Teil ei ole lubatud kasutada meie registreeritud kaubamärke ilma meie nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui need on osa materjalist, mida kasutate, nagu on lubatud ülaltoodud jaotises Kuidas saate meie saidil olevat materjali kasutada.

 

Vastuvõetava kasutamise eeskirjad

Mis on nendes tingimustes?

See vastuvõetava kasutamise eeskiri sätestab sisustandardid, mis kehtivad siis, kui laadite meie saidile sisu üles, võtate ühendust meie saidi teiste kasutajatega, lingite meie saidile või suhtlete meie saidiga muul viisil,

Keelatud kasutusalad

Võite meie saiti kasutada ainult seaduslikel eesmärkidel. Te ei tohi meie saiti kasutada:

l Mis tahes viisil, mis rikub kohaldatavaid kohalikke, riiklikke või rahvusvahelisi seadusi või määrusi.

l Mis tahes viisil, mis on ebaseaduslik või petturlik või millel on ebaseaduslik või petturlik eesmärk või mõju.

l Alaealiste mis tahes viisil kahjustamise või kahjustamise katse eesmärgil.

l Iga inimese kiusamiseks, solvamiseks, hirmutamiseks või alandamiseks.

l Mis tahes materjali saatmiseks, teadmiseks vastuvõtmiseks, üleslaadimiseks, allalaadimiseks, kasutamiseks või taaskasutamiseks, mis ei vasta meie allpool esitatud sisustandarditele.

l Mis tahes soovimatu või volitamata reklaami või reklaammaterjali või muu sarnase pakkumise (rämpsposti) edastamiseks või saatmiseks.

l Teadlikult mis tahes andmete edastamiseks, mis tahes materjali saatmiseks või üleslaadimiseks, mis sisaldab viiruseid, Trooja hobuseid, usse, viitsütikuga pomme, klahvivajutuste logijaid, nuhkvara, reklaamvara või muid kahjulikke programme või sarnaseid arvutikoode, mis on loodud mis tahes arvutitarkvara või arvutitarkvara toimimist negatiivselt mõjutama. riistvara.

Samuti nõustute:

l Mitte reprodutseerida, paljundada, kopeerida ega edasi müüa meie saidi ühtegi osa, mis on vastuolus meie veebisaidi kasutustingimuste sätetega.

l Mitte ilma volitusteta juurde pääseda, segada, kahjustada või häirida:

l mis tahes meie saidi osa;

l mis tahes seadmed või võrk, kuhu meie saiti salvestatakse;

l mis tahes tarkvara, mida kasutatakse meie saidi pakkumisel; või

l mis tahes seadmed, võrk või tarkvara, mis kuulub kolmandatele isikutele või mida kasutab mis tahes kolmas osapool.

Interaktiivsed teenused

Võime aeg-ajalt pakkuda oma saidil interaktiivseid teenuseid.

Kui pakume interaktiivset teenust, anname teile selget teavet pakutava teenuse liigi kohta, kas seda modereeritakse ja millist modereerimise vormi kasutatakse (sh kas see on inimlik või tehniline).

Anname endast parima, et hinnata võimalikke riske kasutajatele (ja eelkõige lastele) kolmandate isikute poolt, kui nad kasutavad meie saidil pakutavat interaktiivset teenust, ning otsustame igal juhul, kas on asjakohane kasutada teenuse modereerimist. teenust (sealhulgas seda, millist modereerimist kasutada) neid riske silmas pidades. Kuid me ei ole kohustatud jälgima, jälgima ega modereerima ühtegi meie saidil pakutavat interaktiivset teenust ning välistame sõnaselgelt oma vastutuse kahjude või kahjude eest, mis tulenevad interaktiivse teenuse kasutamisest kasutaja poolt meie sisustandarditega vastuolus., olenemata sellest, kas teenus on modereeritud või mitte.

Meie interaktiivsete teenuste kasutamine on mõeldud ainult täiskasvanutele.

Kui modereerime interaktiivset teenust, pakume teile tavaliselt võimaluse moderaatoriga ühendust võtta, kui peaks tekkima mure või raskus.

Sisustandardid

Need sisustandardid kehtivad kõikidele materjalidele, mida meie saidile panustate (panus) ja mis tahes sellega seotud interaktiivsete teenuste suhtes.

Sisustandardeid tuleb täita nii sisuliselt kui ka sisuliselt. Standardid kehtivad nii kaastöö iga osa kui ka selle terviku suhtes.

Flavor Warehouse Limited otsustab omal äranägemisel, kas kaastöö rikub sisustandardeid.

Panus peab:

l Olge täpne (kui see sisaldab fakte).

l Olge siiralt hoitud (kui see avaldab arvamusi).

l Järgige Inglismaal ja Walesis ning kõigis riikides, kust see on lähetatud, kehtivaid seadusi.

Panus ei tohi:

l Olge ükskõik millise inimese laimav.

l Olge rõve, solvav, vaenu õhutav või õhutav.

l Kiusamine, solvamine, hirmutamine või alandamine.

l Reklaamige seksuaalselt vulgaarset materjali.

l Kaasake laste seksuaalset kuritarvitamist käsitlevat materjali.

l Edendada vägivalda.

l Edendada diskrimineerimist rassi, soo, usutunnistuse, rahvuse, puude, seksuaalse sättumuse või vanuse alusel.

l Rikkuda mis tahes autoriõigusi, õigusi andmebaasile või mis tahes muu isiku kaubamärgile.

l Tõenäoliselt petab iga inimest.

l Rikkuda mis tahes juriidilist kohustust, mis võlgneb kolmandale isikule, näiteks lepingujärgset kohustust või usalduskohustust.

l Reklaamige igasugust ebaseaduslikku tegevust.

l Olge kohtu vastu põlgus.

l Olge ähvardav, kuritarvitage või riivake teist privaatsust või tekitage tüütust, ebamugavusi või asjatut ärevust.

l Tõenäoliselt ahistab, häirib, häbistab, häirib või tüütab teisi inimesi.

l Esinege mis tahes isikuna või esitage valesti oma identiteeti või seotust mis tahes isikuga.

l Kui see nii ei ole, jätke mulje, et panus pärineb Flavour Warehouse Limitedilt.

l Toetage, propageerige, õhutage osapoolt toime panema või abistama mis tahes ebaseaduslikku või kuritegelikku tegu, nagu (ainult näitena) autoriõiguste rikkumine või arvuti väärkasutus.

l sisaldama väidet, mida teate, usute või teil on põhjust uskuda, et üldsuse liikmed, kellele avaldus avaldatakse või avaldatakse, mõistavad tõenäoliselt otsese või kaudse julgustuse või muu stiimulina komisjonile, terroriaktide ettevalmistamine või õhutamine.

l Sisaldage mis tahes reklaami või reklaamige teenuseid või veebilinke teistele saitidele.

Selle poliitika rikkumine

Kui leiame, et seda vastuvõetava kasutuse poliitikat on rikutud, võime võtta meetmeid, mida peame sobivaks.

Selle vastuvõetava kasutuse poliitika mittejärgimine tähendab nende kasutustingimuste olulist rikkumist, mille alusel teil on lubatud meie saiti kasutada, ning selle tulemuseks võib olla kõigi või mõne järgmistest toimingutest:

l Meie saidi kasutamise õiguse viivitamatu, ajutine või alaline äravõtmine.

l Teie poolt meie saidile üles laaditud panuse viivitamatu, ajutine või alaline eemaldamine.

l Sulle hoiatuse väljastamine.

l Teie vastu algatatud kohtumenetlus kõigi rikkumisest tulenevate kulude hüvitamiseks (sealhulgas, kuid mitte ainult, mõistlikud haldus- ja õiguskulud).

l Edasine kohtumenetlus teie vastu.

l Sellise teabe avaldamine õiguskaitseasutustele, kui meie arvates on see vajalik või seadusega nõutav.

Välistame oma vastutuse kõigi meetmete eest, mida võime võtta vastuseks selle vastuvõetava kasutuse poliitika rikkumisele. Tegevused, mida me teha võime, ei piirdu ülalkirjeldatutega ja võime võtta mis tahes muid meetmeid, mida me mõistlikult asjakohaseks peame.

Millise riigi seadused kehtivad vaidluste puhul?

Kui olete tarbija, pange tähele, et selle poliitika tingimusi, selle sisu ja moodustamist reguleerivad Inglismaa seadused. Teie ja me nõustume mõlemad, et Inglismaa ja Walesi kohtutel on ainupädevus, välja arvatud see, et kui olete Põhja-Iirimaa elanik, võite algatada menetluse ka Põhja-Iirimaal ja kui olete Šotimaa elanik, võite algatada menetluse ka Šotimaal..

Kui olete ettevõte, reguleerivad selle poliitika tingimusi, selle sisu ja moodustamist (ning kõiki lepinguväliseid vaidlusi või nõudeid) Inglismaa seadus. Oleme mõlemad nõus Inglismaa ja Walesi kohtute ainupädevusega.

 

Müügitingimuste poliitika

1. Need tingimused

1.1 Mida need tingimused hõlmavad. Need on tingimused, mille alusel me teile tooteid tarnime. Need kehtivad ainult tarbijamüügile.

1.2 Miks peaksite neid lugema? Enne tellimuse meile esitamist lugege need tingimused hoolikalt läbi. Need tingimused ütlevad teile, kuidas me teile tooteid pakume, kuidas teie ja meie võime lepingut muuta või lõpetada, mida teha probleemi korral ja muud olulist teavet. Kui arvate, et nendes tingimustes on viga, võtke meiega ühendust, et arutada.

2. Teave selle kohta, kuidas meiega ühendust võtta

2. 1 Kuidas meiega ühendust võtta. Võite meiega ühendust võtta, helistades meie klienditeenindusmeeskonnale või kirjutades meile ülaltoodud registrijärgsel aadressil või e-posti aadressil customerservice@lostmaryeesti.com.

2. 2 Kuidas me saame teiega ühendust võtta. Kui peame teiega ühendust võtma, teeme seda telefoni teel või kirjutades teile e-posti aadressile või postiaadressile, mille te meile tellimuses esitasite.

2. 3 "Kirjutamine" hõlmab e-kirju. Kui kasutame nendes tingimustes sõnu "kirjutamine" või "kirjalik", hõlmab see e-kirju.

3. Abikõlblikkus

3.1 Meie tooted on saadaval ainult üle 18-aastastele isikutele. Meie toodete tellimuse esitamisega kinnitate, et olete üle 18-aastane.

3.2 Võime teie vanuse kontrollimiseks läbi viia pistelise kontrolli, näiteks küsides isikut tõendavat dokumenti, ja juhul, kui teeme kindlaks, et teil ei ole seaduslikult lubatud tooteid tellida või kui te keeldute seda kinnitamast, on meil õigus lõpetada leping ette teatamata.

4. Meie leping teiega

4.1 Kuidas me teie tellimust vastu võtame. Meie aktsepteerime teie tellimust siis, kui saadame teile selle vastuvõtmise e-kirja, misjärel teie ja meie vahel sõlmitakse leping.

4.2 Kui me ei saa teie tellimust vastu võtta. Kui me ei saa teie tellimust vastu võtta, teavitame teid sellest kirjalikult ega võta teilt toote eest tasu. Põhjuseks võib olla see, et toode on otsas, meie ressursside ootamatute piirangute tõttu, mida me ei saanud mõistlikult planeerida, kuna oleme tuvastanud vea toote hinnas või kirjelduses või kuna me ei suuda tarnetähtajast kinni pidada. olete täpsustanud.

4.3 Teie tellimuse number. Määrame teie tellimusele tellimuse numbri ja ütleme teile, mis see on, kui võtame teie tellimuse vastu. Meile on abiks, kui saate meile tellimuse numbri iga kord, kui võtate meiega ühendust oma tellimuse kohta, öelda.

5. Meie tooted

5.1 Tooted võivad piltidel olevast veidi erineda. Meie veebisaidil olevate toodete pildid on illustratiivse tähendusega. Kuigi oleme teinud kõik endast oleneva, et värve kuvada täpselt, ei saa me garanteerida, et seadme värvide kuva peegeldab täpselt toodete värvi. Teie toode võib piltidel olevast veidi erineda.

5.2 Toote pakend võib erineda. Toote pakend võib erineda meie veebisaidil olevatel piltidel näidatust.

6. Teie õigused teha muudatusi

Kui soovite tellitud toodet muuta, võtke meiega ühendust. Anname teada, kui muudatus on võimalik. Võimaluse korral anname teile teada kõikidest muudatustest toote hinnas, tarneaegades või muus, mis oleks teie soovitud muudatuse tõttu vajalik ning palume teil kinnitada, kas soovite toote hinnas, tarneajas või muus osas vajalikuks osutuda. muuta. Kui me ei saa muudatust teha või muudatuse tegemise tagajärjed on teile vastuvõetamatud, võite soovida lepingu lõpetada (vt punkt 9 – Teie õigused leping lõpetada).

7. Meie õigused teha muudatusi

7.1 Väiksemad muudatused toodetes. Võime toodet muuta:

7.1.1 kajastama muudatusi asjakohastes seadustes ja regulatiivsetes nõuetes; ja

7.1.2 teha väiksemaid tehnilisi kohandusi ja täiustusi, näiteks turvalisuse või ohutusohu kõrvaldamiseks. Need muudatused ei mõjuta teie toote kasutamist.

7.2 Olulisemad muudatused toodetes ja käesolevates tingimustes. Lisaks, nagu teavitasime teid meie veebisaidil toote kirjelduses, võime nendes tingimustes või tootes muudatusi teha, kuid kui me seda teeme, teavitame teid sellest ja te võite meiega ühendust võtta, et leping enne muudatusi lõpetada. jõustub ja saate raha tagasi kõigi toodete eest, mille eest on makstud, kuid mida ei ole saadud.

8. Toodete pakkumine

8.1 Kohaletoimetamise kulud. Kohaletoimetamise kulud kuvatakse teile meie veebisaidil.

8.2 Millal me tooteid tarnime. Tellimisprotsessi käigus võtame teiega ühendust ja teatame eeldatava tarnekuupäeva, mis on 30 tööpäeva jooksul pärast teie tellimuse vastuvõtmise päeva (kui see on Ühendkuningriigis). Rahvusvahelised tarneajad on riigiti erinevad

8.3 Me ei vastuta viivituste eest, mis ei ole meie kontrolli all. Kui meie toodete tarnimine viibib meist sõltumatu sündmuse tõttu, võtame teiega esimesel võimalusel ühendust, et teavitada teid ja võtame meetmed viivituse mõju minimeerimiseks. Kui me seda teeme, ei vastuta me sündmusest tingitud viivituste eest, kuid olulise viivituse ohu korral võite meiega ühendust võtta, et leping lõpetada ja saada raha tagasi kõigi toodete eest, mille eest olete maksnud, kuid mida pole saanud.

8.4 Kui Te ei ole toote üleandmise ajal kodus. Kui teie aadressil pole kedagi kättetoimetamiseks saadaval ja tooteid ei saa teie postkasti kaudu postitada, jätame teile teate, kuidas tarnimist ümber korraldada või tooted kohalikust depoost kätte saada.

8.5 Kui te kohaletoimetamist ümber ei korralda. Kui te pärast ebaõnnestunud kohaletoimetamist teile tarnimist ümber ei korralda ega tarnehoidlast välja ei võta, võtame teiega edasiste juhiste saamiseks ühendust ning võime teilt nõuda ladustamis- ja edasiste tarnekulude hüvitamist. Kui meil ei õnnestu meie mõistlikest jõupingutustest hoolimata teiega ühendust võtta või tarnimist või kättesaamist uuesti korraldada, võime lepingu lõpetada ja rakendub punkt 11.2.

8.6 Teie seaduslikud õigused, kui tarnime kauba hilinemisega. Teil on seaduslikud õigused, kui tarnime kauba hilinemisega. Kui jätame mõne kauba tarnetähtajast mööda, võite käsitleda lepingut kohe lõppenuna, kui kehtib mõni järgmistest:

8.6.1 oleme keeldunud kauba üleandmisest;

8.6.2 kohaletoimetamine tarnetähtaja jooksul oli hädavajalik (arvestades kõiki olulisi asjaolusid); või

8.6.3 ütlesite meile enne teie tellimuse vastuvõtmist, et tarnetähtaeg on hädavajalik.

8.7 Uue tarnetähtaja määramine. Kui te ei soovi käsitleda lepingut kohe lõppenuna või teil pole selleks punkti 8.6 alusel õigust, võite anda meile uue tarnetähtaja, mis peab olema mõistlik, ja käsitleda lepingut. kui me uuest tähtajast ei pea kinni.

8.8 Lepingu lõpetamine hilinenud kohaletoimetamise tõttu. Kui otsustate käsitleda lepingut punkti 5 või punkti 6 alusel hilinenud kohaletoimetamise korral lepingu lõppemisena, saate tühistada mis tahes kauba tellimuse või keelduda tarnitud kaubast. Soovi korral võite mõne kauba (mitte kõigi) tellimuse tagasi lükata või tühistada, välja arvatud juhul, kui nende osadeks jagamine vähendaks nende väärtust. Pärast seda tagastame kõik teie poolt meile tasutud summad tühistatud kaupade ja nende kohaletoimetamise eest. Kui kaup on teile kohale toimetatud, peate need kas isiklikult tagastama ostnud kohta või saatma need meile tagasi. Maksame posti- või äravõtukulud.

8.9 Kui hakkate kauba eest vastutama. Toote eest, mis on kaup, vastutate teie alates hetkest, kui tarnime toote teie poolt meile antud aadressile.

8.10 Kui teil on kaup. Teile kuulub toode, mis on kaup, kui oleme makse täielikult kätte saanud.

8.11 Mis juhtub, kui te meile nõutavat teavet ei anna? Võime vajada teilt teatud teavet, et saaksime teile tooteid tarnida, näiteks nimi, aadress ja vanusetõend. Kui jah, siis on see märgitud meie veebisaidi toodete kirjelduses. Võtame teiega selle teabe küsimiseks ühendust. Kui te ei anna meile seda teavet mõistliku aja jooksul pärast meie küsimist või kui annate meile ebatäielikku või ebaõiget teavet, võime lepingu lõpetada (ja rakendub punkt 11.2) või nõuda mõistliku summa lisatasu. et hüvitada meile sellest tulenevalt vajalik lisatöö. Me ei vastuta toodete hilinenud tarnimise või nende osa tarnimata jätmise eest, kui see on tingitud sellest, et te ei anna meile vajalikku teavet mõistliku aja jooksul alates meie küsimisest.

8.12 Põhjused, miks võime teile toodete tarnimise peatada. Meil võib tekkida vajadus peatada toote tarnimine:

8.12.1 tegeleda tehniliste probleemidega või teha väiksemaid tehnilisi muudatusi;

8.12.2 uuendama toodet, et kajastada muudatusi asjakohastes seadustes ja regulatiivsetes nõuetes;

8.12.3 teha tootes muudatusi vastavalt teie soovile või meie poolt teile teatatud (vt punkt 7).

8.13 Teie õigused, kui peatame toodete tarnimise. Võtame teiega eelnevalt ühendust ja teatame teile, et peatame toote tarnimise, välja arvatud juhul, kui probleem on kiireloomuline või hädaolukord. Kui peame toote peatamise mis tahes perioodi jooksul kauemaks kui üheks kuuks, kohandame hinda nii, et te ei maksa toodete eest nende peatamise ajal. Võite meiega ühendust võtta toote lepingu lõpetamiseks, kui me selle peatame, või öelda, et peatame selle igal juhul kauemaks kui kaheks kuuks ja me tagastame kõik summad, mille olete toote eest ette maksnud. toote suhtes pärast lepingu lõpetamist.

8.14 Puuduvad või kahjustatud esemed. Kui mõni toode on kahjustatud või teie tellimusest puudu, peate sellest 24 tunni jooksul pärast kauba kättesaamist teavitama meie klienditeenindusmeeskonda, esitades tellimuse ja puuduvate kaupade täielikud andmed. Pärast seda ajavahemikku esitatud pretensioone ei võeta vastu. Ärge visake tooteid enne probleemist teatamist ära, kuna võime nõuda partii numbrit, fototõendeid ja/või nõuda kahjustatud kauba tagastamist. Pärast uurimist tarnime kõik puuduvad/kahjustatud tooted või tagastame mittesaanud kauba eest raha. Kui kaup loetakse vigaseks väärkasutuse, juhusliku kahjustuse või kulumise tõttu, ei väljasta me asendust ega kogu krediiti/tagasi ning vastutate kõigi kauba meile tagastamisega seotud kulude eest.

9. Teie õigused leping lõpetada

9.1 Teatud asjaoludel võite meiega sõlmitud lepingu lõpetada. Teie õigused lepingu lõpetamisel sõltuvad sellest, mida olete ostnud, kas sellel on midagi valesti, kuidas me toimime ja millal otsustate lepingu lõpetada:

9.1.1 Kui ostetud kaup on vigane või ebatäpselt kirjeldatud, võib teil olla seaduslik õigus leping lõpetada (või saada toode parandatud või asendatud või osa või kogu raha tagasi), vaadake punkti 12 ja vaadake meie garantiitagastuspoliitika

9.1.2 Kui soovite lepingu lõpetada millegi tõttu, mida oleme teinud või teile öelnud, et kavatseme seda teha, vaadake punkti 9.2;

9.1.3 Kui olete just toote suhtes meelt muutnud, vaadake punkti 9.3. Kui olete järelemõtlemisaja jooksul, võib teil olla võimalik raha tagasi saada, kuid sellest võidakse teha mahaarvamisi ja teil tuleb tasuda kaupade tagastamise kulud;

9.1.4 Kõigil muudel juhtudel (kui me ei ole süüdi ja pole õigust meelt muuta) vaadake punkti 9.4

9.2 Lepingu lõpetamine millegi tõttu, mida oleme teinud või kavatseme teha. Kui lõpetate lepingu allpool punktides 9.2.1 kuni 9.2.5 sätestatud põhjusel, lõpeb leping kohe ja tagastame teile kogu kauba eest, mida pole tarnitud. Põhjused on järgmised:

9.2.1 oleme teile teatanud toote või käesolevate tingimuste eelseisvast muudatusest, millega te ei nõustu (vt p 7.2);

9.2.2 oleme teile rääkinud veast teie tellitud toote hinnas või kirjelduses ja te ei soovi jätkata;

9.2.3 on oht, et toodete tarnimine võib meie kontrolli alt sõltumatute sündmuste tõttu oluliselt viibida;

9.2.4 oleme tehnilistel põhjustel peatanud toodete tarnimise või teatame teile, et peatame need tehnilistel põhjustel, igal juhul kauemaks kui üheks nädalaks; või

9.2.5 teil on juriidiline õigus leping lõpetada, kui oleme teinud midagi valesti (sealhulgas seetõttu, et oleme tarnimisega hilinenud (vt p 8.6).

9.3 Oma õiguse muutmise kasutamine (2013. aasta tarbijalepingute eeskirjad). Enamiku veebist ostetud toodete puhul on teil seaduslik õigus 14 päeva jooksul meelt muuta ja raha tagasi saada.

9.3.1 Teil ei ole õigust muuta oma meelt seoses:

9.3.1.1 tervisekaitse või hügieeni eesmärgil suletud tooted. Elektroonilised sigaretid, puhastusmasinad, pihustid (tuntud ka kui poolid või pead), kaunad ja paagid on suu kaudu manustatavad tooted, mida ei saa pärast avamist või kasutamist hügieeni- ja ohutuskaalutlustel tagastada, välja arvatud juhul, kui need on defektsed;

9.3.1.2 tooted, mis riknevad või võivad muul viisil kiiresti rikneda või aeguda. E-vedelik on klassifitseeritud kiiresti riknevaks tooteks ja seda ei saa tagastada, kui see pole defektne. Kui lubame teil oma äranägemisel selle kauba tagastada, võime vähendada teie tagasimakset, et kajastada toodete väärtuse vähenemist, mis sõltub nende seisukorrast ja sellest, kuidas te neid käsitlete;

9.3.1.3 kõik tooted, mis pärast tarnimist segunevad lahutamatult teiste esemetega.

9.3.2 Kui kasutate käesolevast punktist tulenevaid õigusi, peate seda tegema

9.3.2.1 teavitage meid oma kavatsusest tühistada, võttes ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga aadressil customerservice@ lostmaryeesti.com. Mõnel juhul antakse teile kauba tagastamise loa (RMA) number, mis tuleb tagastatud kaupadele lisada. Kõik soovimatud või volitamata tagastamised võidakse ära visata, ilma et meil oleks enam kohustust raha tagasi maksta.

9.3.2.2 tagastada kõik kaubad ohutult omal kulul (välja arvatud juhul, kui tooted on defektsed), avamata ja kasutamata originaalpakendis, täpsustades tagastusaadressi (võtke meiega ühendust).

9.3.2.3 Kaasake kõik dokumendid, täisnimi, tellimuse number ja tagastamise põhjus, sealhulgas vajaduse korral RMA.

9.3.2.4 saata tagastus fikseeritud kohaletoimetamise viisiga, mis on täielikult kindlustatud kauba täisväärtusele, tagades õige postikulu tasumise. Teil on kohustus hoolitseda mõistlikult kõigi kaupade eest, kuni need on teie valduses. Me ei vastuta postiga kaotsi läinud asjade eest.

9.3.2.5 tagama, et saame kõik tagastused kätte 10 tööpäeva jooksul pärast meie klienditeeninduse meeskonnaga ühenduse võtmist. Kui kaupa selle aja jooksul ei tagastata, ei pruugi me olla võimalik seda vastu võtta.

9.3.2.6 lubama kuni 5 tööpäeva kaupade kontrollimiseks ja asendustoodete lähetamiseks või krediiti/tagasimaksmiseks.

9.4 Lepingu lõpetamine, kui me ei ole süüdi ja teie meelt muuta pole õigust. Kui me ei ole süüdi ja teil ei ole õigust oma meelt muuta (vt p 9.1), võib teil siiski olla võimalik leping enne selle täitmist lõpetada, kuid peate võib-olla maksma meile hüvitist. Kui soovite lepingu lõpetada enne, kui oleme teile kaubad saatnud, võtke ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga aadressil customerservice@ lostmaryeesti.com. Kui suudame lepingu lõpetada, tagastame kõik teie poolt tarnimata toodete eest makstud summad, kuid võime sellest tagasimaksest maha arvata (või kui te ei ole ettemakset teinud, võtta teilt tasu) mõistliku hüvitise netokulude eest, mille me maksame. mis tekivad teie lepingu lõpetamise tõttu.

10. Kuidas meiega leping lõpetada (kaasa arvatud juhul, kui olete meelt muutnud)

10.1 Öelge meile, et soovite lepingu lõpetada. Meiega lepingu lõpetamiseks andke meile sellest teada, tehes ühte järgmistest:

10.1.1 Telefon või e-post. Helistage klienditeenindusse antud numbril või saatke meile e-kiri aadressil customerservice@ lostmaryeesti.com. Esitage oma nimi, kodune aadress, tellimuse üksikasjad ja võimaluse korral oma telefoninumber ja e-posti aadress.

10.1.2 Võrgus. Täitke vorm meie veebisaidil.

10.1.3 Postiga. Printige veebivorm välja ja postitage see meile vormil olevale aadressile. Või lihtsalt kirjutage meile registrijärgsel asukohal, lisades üksikasjad selle kohta, mida ostsite, millal selle tellisite või kätte saite, ning oma nime ja aadressi.

10.2 Toodete tagastamine pärast lepingu lõppemist. Kui lõpetate lepingu mingil põhjusel pärast seda, kui tooted on teile saadetud või olete need kätte saanud, peate need meile tagastama. Peate need meile tagasi postitama registrijärgsele asukohale või (kui need ei sobi postitamiseks) lubama meil need teie käest välja võtta. Toodete tagastamisel peate järgima meie klienditeeninduse meeskonna antud juhiseid. Kui kasutate oma õigust meelt muuta, peate järgima punkti 9.3.

10.3 Millal tasume tagastamiskulud. Tagastamiskulud maksame ainult juhul, kui kaup on punkti 9.1.1 ja mõnel juhul punkti 9.1.2 alusel kahjustatud:

10.4 Mida me inkasso eest nõuame. Kui olete vastutav tagastamiskulude eest ja me võtame toote teie käest järele, võtame teilt otse meie kanda.

10.5 Kuidas me teile raha tagastame. Me tagastame teile toodete eest makstud hinna, kasutades makseviisi. Siiski võime teha hinnast mahaarvamisi, nagu allpool kirjeldatud.

10.6 Mahaarvamised tagasimaksetest, kui kasutate oma õigust meelt muuta. Kui kasutate oma õigust meelt muuta: võime vähendada teile tagastatavat hinda (välja arvatud kohaletoimetamiskulud), et kajastada kauba väärtuse mis tahes vähenemist, kui selle on põhjustanud teie kauba käitlemine viisil, mis olla poes lubatud. Kui tagastame teile tasutud hinna enne, kui jõuame kaubaga tutvuda ja hiljem avastame, et olete nendega vastuvõetamatult käitunud, peate meile tasuma vastava summa.

10.7 Millal teie raha tagasi tehakse. Teeme teile kuuluvad tagasimaksed esimesel võimalusel. Kui kasutate oma õigust meelt muuta, tagastatakse teile raha 14 päeva jooksul alates päevast, mil oleme toote teilt tagasi saanud, või kui olete varem, siis päevast, mil esitate meile tõendid selle kohta, et olete saatnud. toode meile tagasi. Lisateavet toote meile tagastamise kohta leiate punktist 9.2.

11. Meie õigused leping lõpetada

11.1 Võime lepingu lõpetada, kui te seda rikute. Võime toote lepingu igal ajal lõpetada, kirjutades teile, kui:

11.1.1 te ei tee meile maksetähtaegselt makset ega tasu ikka veel 14 päeva jooksul pärast seda, kui oleme teile maksetähtaja meelde tuletanud;

11.1.2 te ei anna meile mõistliku aja jooksul pärast seda, kui me seda küsisime, meile toodete esitamiseks vajalikku teavet, näiteks vanusetõendit;

11.1.3 te ei luba meil tooteid teile mõistliku aja jooksul tarnida ega meilt järele võtta;

11.2 Lepingu rikkumise korral peate meile hüvitama. Kui lõpetame lepingu punktis 11.1 sätestatud olukordades, tagastame teile kogu raha, mille olete ette maksnud toodete eest, mida me ei ole tarninud, kuid võime teilt maha arvata või võtta teilt mõistliku hüvitise netokulude eest, mis tekivad teie tegevuse tõttu. lepingut rikkudes

11.3 Võime toote taganeda. Võime teile kirjutada, et teavitada teid, et lõpetame toote pakkumise. Teavitame teid eelnevalt toote tarnimise peatamisest ja tagastame kõik ettemakstud summad toodete eest, mida ei pakuta.

12. Kui tootega on probleeme

12.1 Kuidas meile probleemidest rääkida. Kui teil on toote kohta küsimusi või pretensioone, võtke meiega ühendust. Võite helistada meie klienditeeninduse meeskonnale ülaltoodud numbril või kirjutada meile meie e-posti aadressile või registreeritud asukoha aadressile.

12.2 Teie seaduslike õiguste kokkuvõte. Tarnime tooteid, mis vastavad käesolevale lepingule. Lisateabe saamiseks vaadake meie üksikasjalikku garantiitagastuspoliitikat

12.3 Teie kohustus tagastada tagasilükatud tooted. Kui soovite kasutada oma seaduslikke õigusi toodete tagasilükkamiseks, peate need kas isiklikult tagastama ostmiskohta, postitama need meile tagasi või (kui need ei sobi postitamiseks) lubama meil need teilt välja võtta. Hüvitame posti- või kogumissildi või äratoomise korraldamise kulud.

13. Hind ja tasumine

13.1 Kust leida toote hinda. Toote hind (sisaldab käibemaksu) on hind, mis on märgitud tellimuse vormistamise lehtedel. Me võtame kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et teile soovitatud toote hind on õige. Palun vaadake punktist 13.3, mis juhtub, kui avastame teie tellitud toote hinnas vea.

13.2 Anname edasi käibemaksumäära muudatused. Kui käibemaksumäär muutub teie tellimuse kuupäeva ja toote tarnimise kuupäeva vahelisel ajal, kohandame teie poolt tasutud käibemaksumäära, välja arvatud juhul, kui olete juba enne käibemaksumäära muudatuse jõustumist toote eest täielikult tasunud.

13.3 Mis juhtub, kui hindame valesti? Alati on võimalik, et vaatamata meie pingutustele võib mõnel meie müüdaval tootel olla vale hind. Tavaliselt kontrollime hindu enne teie tellimuse vastuvõtmist, nii et kui toote õige hind teie tellimuse kuupäeval on väiksem kui meie märgitud hind teie tellimuse kuupäeval, võtame tasu väiksema summa. Kui toote õige hind teie tellimuse kuupäeval on kõrgem kui teile märgitud hind, võtame teiega juhiste saamiseks ühendust enne tellimuse vastuvõtmist. Kui me aktsepteerime ja töötleme teie tellimust, kus hinnakujundusviga on ilmselge ja eksimatu ning teie oleks võinud mõistlikult tunnistada valeks hinnakujunduseks, võime lepingu lõpetada, tagastada teile kõik teie makstud summad ja nõuda kauba tagastamist, sina.

13.4 Millal ja kuidas peate maksma. Aktsepteerime makseid kõigi suuremate krediit- ja deebetkaartidega. Tasumise aeg sõltub ostetavast tootest, kuid tavaliselt peate toodete eest tasuma tellimuse esitamisel.

13.5 Hilinenud tasumisel võime võtta intressi. Kui te meile tähtpäevaks makset ei tee, võime teilt aeg-ajalt nõuda viivist 4% aastas, mis on kõrgem kui Barclays Bank Plc laenu baasintress. Seda intressi koguneb iga päev alates maksetähtpäevast kuni tasumata summa tegeliku tasumise kuupäevani, olenemata sellest, kas see on enne või pärast kohtuotsust. Peate meile koos viivisega maksma viivist.

14. Meie vastutus teile tekitatud kaotuse või kahju eest

14.1 Vastutame teie ees meie poolt tekitatud ettenähtava kahju ja kahju eest. Kui me neid tingimusi ei järgi, vastutame teile tekitatud kaotuse või kahju eest, mis on ettenähtav selle lepingu rikkumise või mõistliku hoolitsuse ja oskuste mittekasutamise tagajärg, kuid me ei vastuta kahjude või kahjude eest, mis on pole ette näha. Kahju või kahju on ette näha, kui on ilmne, et see juhtub või kui lepingu sõlmimise ajal teadsime nii meie kui ka teie, et see võib juhtuda, näiteks kui arutasite seda meiega müügiprotsessi käigus.

14.2 Me ei välista ega piira mingil viisil oma vastutust teie ees, kui see oleks ebaseaduslik. See hõlmab vastutust surma või kehavigastuste eest, mis on põhjustatud meie hooletusest või meie töötajate, agentide või alltöövõtjate hooletusest; pettuse või petturliku valeandmete esitamise eest; toodetega seotud seaduslike õiguste rikkumise eest; ja defektsete toodete puhul 1987. aasta tarbijakaitseseaduse alusel

14.3 Me ei vastuta ärikahjude eest. Tarnime tooteid ainult koduseks ja erakasutuseks. Kui kasutate tooteid mis tahes ärilistel, ärilistel või edasimüügieesmärkidel, ei vastuta me teie ees mis tahes saamata jäänud kasumi, äritegevuse kaotuse, äritegevuse katkemise või ärivõimaluse kaotamise eest ning erinevad tingimused ja tingimused loetakse teie kohta kehtima.

15. Kuidas me võime teie isikuandmeid kasutada

Kasutame teie isikuandmeid ainult nii, nagu on sätestatud meie privaatsuspoliitikas

16. Muud olulised terminid

16.1 Võime selle lepingu kellelegi teisele üle anda. Võime oma nendest tingimustest tulenevad õigused ja kohustused üle anda teisele organisatsioonile. Võtame teiega ühendust, et anda teada, kui plaanime seda teha. Kui te ei ole ülekandega rahul, võite meiega ühendust võtta, et leping lõpetada 7 päeva jooksul pärast seda, kui oleme teile sellest teatanud, ja tagastame teile kõik teie poolt tarnimata toodete eest tehtud ettemaksed.

16.2 Oma õiguste kellelegi teisele üleandmiseks vajate meie nõusolekut. Võite oma õigused või kohustused nendest tingimustest teisele isikule üle anda ainult siis, kui nõustume sellega kirjalikult.

16.3 Kellelgi teisel ei ole selle lepingu alusel mingeid õigusi (välja arvatud keegi, kellele annate garantii edasi). See leping on teie ja meie vahel. Ühelgi teisel isikul ei ole õigusi selle tingimusi jõustada.

16.4 Kui kohus leiab, et osa käesolevast lepingust on ebaseaduslik, jääb ülejäänud osa jõusse. Nende tingimuste iga lõik toimib eraldi. Kui mõni kohus või asjaomane asutus otsustab, et mõni neist on ebaseaduslik, jäävad ülejäänud lõiked täies ulatuses jõusse.

16.5 Isegi kui me viivitame selle lepingu täitmisega, saame selle siiski hiljem jõustada. Kui me ei nõua kohe, et te teeksite midagi, mida nende tingimuste kohaselt peate tegema, või kui me viivitame teie vastu meetmete võtmisega seoses teie lepingu rikkumisega, ei tähenda see, et te ei pea neid asju tegema ja see ei takista meid hiljem teie vastu samme astumast. Näiteks kui jätate makse tegemata ja me ei jälita teid, kuid jätkame toodete pakkumist, võime siiski nõuda teilt makse sooritamist hiljem.

16.6 Millised seadused kehtivad selle lepingu suhtes ja kuhu võite algatada kohtumenetluse. Neid tingimusi reguleerivad Inglise seadused ja te võite algatada toodete osas kohtumenetluse Inglise kohtutes. Kui elate Šotimaal, võite algatada toodete suhtes kohtumenetluse kas Šotimaa või Inglismaa kohtus. Kui elate Põhja-Iirimaal, võite toodete suhtes algatada kohtumenetluse Põhja-Iirimaa või Inglismaa kohtutes.

17. CLP-määrused

17,1 3 mg, 6 mg, 12 mg 10 mg; See toode sisaldab nikotiini, mis on väga sõltuvust tekitav aine. Ei müüda alla 18-aastastele. Hoiatus: Sisaldab nikotiini (EC 828-493-5). Kahjulik kokkupuutel nahaga. Kahjulik allaneelamisel. Pärast käitlemist peske käed hoolikalt. Allaneelamisel: Halva enesetunde korral võtta ühendust mürgistuskeskuse või arstiga. Nahale sattumisel: pesta rohke seebiveega. Silma sattumisel: loputada rohke puhta veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kõrvaldage sisu/konteiner vastavalt piirkondlikele määrustele. ette valmistatud toodetele, mida ei pakuta.

17,2 18mg & 20mg; See toode sisaldab nikotiini, mis on väga sõltuvust tekitav aine. Ei müüda alla 18-aastastele. Oht: Sisaldab nikotiini (EC 828-493-5). Mürgine kokkupuutel nahaga. Allaneelamisel mürgine. Pärast käitlemist peske käed hoolikalt. Allaneelamisel: Halva enesetunde korral võtta ühendust mürgistuskeskuse või arstiga. Nahale sattumisel: pesta rohke seebiveega. Silma sattumisel: loputada rohke puhta veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kõrvaldage sisu/konteiner vastavalt piirkondlikele määrustele.

18. Kampaaniad ja allahindlused

18.1 Allahindlused ja pakkumised. Kõik tooted, mis on allahinnatud, sõltuvad saadavusest ja meil on õigus pakkumisi ja allahindlusi korraldaja äranägemisel tagasi võtta või muuta. Protsentuaalsed allahindlused ümardatakse disaini eesmärgil lähima kümnendkohani, ümardamata väärtused rakendatakse teie tellimusele väljaregistreerimisel.

18.2 Pakkumiste komplekt. Alates komplekti ostmisest on teil vigase seadme tagastamiseks aega 90 päeva. Vigaseid seadmeid saab ainult ümber vahetada, raha ei tagastata, kuna tegemist on tasuta kaubaga. Kui teie seade 90 päeva pärast viga saab, peate võtma ühendust tootjaga.

18.3 Sotsiaalmeedia võistlus(d). Kõik osalejad peavad olema 18+ ja järginud võistluse nõudeid, sh lehe meeldimist või jälgimist. Võitjad valitakse juhuslikult. Toodete värvivariandid sõltuvad saadavusest. Kui võitja ei vasta 24 tunni jooksul, ei ole ta enam auhinda õigustatud ja uus võitja valitakse juhuslikult. Kõik võistluse võitjad peavad oma auhinna kättesaamiseks omama veebisaidil lostmaryeesti.com konto. Kõiki konkursse saab korraldaja äranägemisel muuta või tühistada.

Autoriõigus © 2024 Lostmaryeesti.